Per què recerca a Batxillerat?

La primera pregunta que sorgeix a l’hora d’enfrontar-se al Treball de Recerca és “Per què recerca a Batxillerat?” Una resposta que ajuda a entendre el perquè de la Recerca en aquesta etapa és que, a Batxillerat, els estudiants han de consolidar l’adquisició d’una sèrie de competències en recerca, saber-les aplicar en les diferents matèries de currículum i enfortir les habilitats comunicatives orals i escrites. La realització del Treball de Recerca fa palès el desenvolupament de totes aquestes capacitats. 

L’objectiu del Treball de Recerca és que l’estudiant posi en acció determinats procediments i es prepari per adaptar-se a situacions semblants de la vida acadèmica o professional posterior. Aquesta matèria li permet aplicar i transferir coneixements d’un camp a un altre, mostrar capacitat per organitzar-se i planificar-se de manera autònoma. Organizació i planificació de manera autònoma esdevenen conceptes clau en el procés de recerca.