Ciències Socials

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2017-2019 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de les Ciències Socials.

Anton Valls, Miquel. La cara fosca del capitalisme. Pobresa i desigualtat de la renda abans i després de la recessió econòmica

A partir de l’any 2008, al món occidental la pobresa i la desigualtat de la renda han augmentat de forma exponencial a causa de la situació macroeconòmica. Aquest fenomen ha afectat, fonamentalment, els sectors més vulnerables de la societat. L’objectiu del treball ha estat fer una anàlisi comparativa dels nivells de pobresa i desigualtat de la renda entre Catalunya i Espanya abans i després de la recessió econòmica.

Tutor: Mireia Carbonell

Autet Riera, Maria. Influència de les xarxes socials en el món de la moda 

Actualment el món de les xarxes socials ha passat, inconscientment, a formar part del nostre dia a dia i, com a conseqüència, les grans marques de moda s’han vist obligades a canviar les diferents tècniques de màrqueting amb què es promocionen, per poder captar l’atenció dels consumidors. Així, han passat de fer les seves campanyes de màrqueting de manera tradicional a fer-les a partir del màrqueting digital, és a dir, a les xarxes socials. Aquest treball es basa en observar la relació que hi ha entre la moda i les xarxes socials actualment. L’estudi d’aquesta relació s’ha fet a partir d’unes enquestes a persones de diverses edats i de l’anàlisi de dos anuncis publicitaris diferents, cosa que ha comportat l’aplicació de tots els conceptes estudiats anteriorment.

Tutor: Sílvia Junoy

Barbu, Valentin. List-It, una carrera plena d’obstacles

Les xarxes socials han tingut molt èxit els últims anys, gràcies a la possibilitat de generar i consumir contingut sense proximitat física entre els interlocutors. Aquest és el tema principal d’aquest treball, que tracta les plataformes socials des de l’àmbit empresarial, tot proposant com a repte l’estudi dels diversos factors que intervenen en la creació i el llançament al mercat d’una nova xarxa. La metodologia emprada per al compliment dels objectius marcats ha estat l’aplicació teòrica a un cas imaginari, intentant escollir les alternatives que permetessin la creació i el llançament del servei pensat amb el mínim possible de recursos. El resultat final ha estat l’elaboració de List-It, una plataforma social que ofereix la possibilitat de compartir amb la resta del món les aficions de cadascú en forma de llista i que, tot i ser un producte que es diferencia de la resta, competiria en un mercat amb unes oportunitats de creixement molt escasses.

Tutor: Oriol Marsó

Canadell Pujadas, Joan. Bitcoin, actiu especulatiu o mitjà de pagament?

El bitcoin neix el 2009 després d’una gran crisi financera i es presenta com una alternativa al sistema fiat actual. Aquest nou mitjà de pagament té l’atractiu principal que el control és totalment descentralitzat en comparació amb el control centralitzat portat a terme pels bancs centrals en el sistema monetari tradicional. La seva aparició generarà simpatia i portarà a la creació d’altres criptomonedes com ethereum o ripple, entre d’altres. El 2017 el valor del bitcoin superarà la bombolla especulativa més gran de la història, la de les tulipes (1643-1637). L’objectiu del treball és conèixer millor el bitcoin i el món de les criptomonedes. A través de la documentació i la recerca s’ha intentat donar resposta a la gran hipòtesi plantejada en el títol del treball. En la part pràctica s’ha elaborat un smart contract per entendre un dels usos que la tecnologia del blockchain i les criptomonedes ofereixen. En l’àmbit més financer s’expliquen els passos a seguir per invertir en una ICO (Initial Coin Offering), un nou mètode de finançament per a les empreses i una nova manera d’invertir per als més atrevits.

Tutor: Mireia Carbonell

Castejón Raventós, Marta. La violència filio-parental. Un conflicte familiar

Aquesta recerca tracta de la violència filio-parental, violència dels fills cap als pares. És un fenomen especialment delicat: té lloc dins l’àmbit familiar i als pares els resulta extremadament difícil denunciar la situació pel vincle evident amb els agressors. Els objectius han estat descobrir factors de risc comuns que puguin propiciar aquesta violència, conèixer diferents mesures preventives que els pares podrien seguir per evitar-la i aproximar-se a la realitat humana del conflicte. Aquests nois i noies són perillosos per a la societat? Podran establir relacions sanes en un futur? Com viuen? Quines són les seves personalitats? Com es relacionen entre ells i amb altres persones? Això ha estat possible a partir d’una recerca teòrica, un voluntariat en un centre de menors especialitzat en violència filio-parental, visites a un altre centre de menors i a una associació especialitzada en la problemàtica, i entrevistes i enquestes a professionals diversos.

Tutor: Anna Ibàñez

Castells Oriol, Eva. Les noves tendències del màrqueting

Aquest treball analitza l’evolució de les estratègies de màrqueting, partint de la hipòtesi que les noves tecnologies han influenciat les empreses a l’hora de comunicar-se amb els seus clients. Les empreses han de decidir una altra alternativa per promocionar el seu producte fent ús de noves estratègies, i en aquest sentit la revolució digital ha modificat la forma de comunicar la marca als clients potencials, obligant a evolucionar els mitjans de comunicació tradicionals i forçant les empreses a adaptar-se al nou entorn. Per a l’anàlisi s’ha utilitzat la metodologia basada en l’entrevista, amb l’objectiu de determinar l’evolució des d’una perspectiva professional i fer una comparació de les estratègies de màrqueting que s’han fet servir al llarg del temps.

Tutor: Anna Pla

Codina Fabré, Aleix. La importància dels drets televisius a la indústria del futbol. Comparativa dels models de repartiment existents a les grans lligues d’Europa i creació d’un nou model

El treball presenta una anàlisi del futbol com a concepte esportiu, social i també (d’acord amb l’evolució dels darrers anys) econòmic. L’objectiu és la comprensió del futbol als països d’Europa on és important i la seva influència en les respectives societats. A partir d’un estudi dels models de repartiment de les cinc grans lligues europees, es conforma un model que sigui útil per a totes les lligues del continent i que millori els ja existents. L’elecció d’aquest tema s’explica per la consideració que la gran majoria de criteris de repartiment de drets televisius necessiten una gran reforma, per tal de fer de les lligues un producte molt més potent del que ja són ara i donar-los un grau d’interès popular més heterogeni; es busca, doncs, descentralitzar el poder econòmic dels equips per tal d’aconseguir competicions molt més interessants i amb un component de sorpresa.

Tutor: Carme Codina

Codinachs Ureña, Arnau. Ral·li a fons

Un ral·li sempre ha estat un tipus de competició difícil de conèixer, segurament a causa de la dificultat que suposa participar-hi, o bé pel poc ressò que ha aconseguit tenir entre la societat. Aquest treball de recerca s’orienta a apropar al lector tots aquells factors interns que envolten un ral·li, però que normalment queden en un segon pla. La metodologia utilitzada per al compliment dels objectius ha comportat estructurar el treball en tres parts: una introducció del tema, l’elaboració d’un estudi sobre l’organització interna de la competició i, finalment, una aplicació pràctica dels conceptes estudiats. El resultat final ha estat el descobriment de tots els factors organitzatius que s’amaguen darrere d’un ral·li, així com l’elecció de la millor mecànica per a un vehicle de competició, de la mà d’un pilot.

Tutor: Carles Saborit

Coll Martos, Abril. La rehabilitació i la reinserció sociolaboral dels presos

En aquest treball es busca aclarir si hi ha una reinserció sociolaboral dels presos que sigui efectiva al 100 % i si l’Estat i les institucions penitenciàries fan tot el possible perquè aquests prenguin consciència del que han fet i vulguin dur a terme un canvi en el seu modus vivendi. L’objectiu principal del treball, però, va més enllà de poder respondre aquestes preguntes. L’autora ha aspirat a formar-se una opinió personal argumentada sobre si tothom es mereix una segona oportunitat o no, i de fet aquesta ha estat la motivació principal de la recerca. La part pràctica consta d’una entrevista a una educadora social que treballa a la presó de Lledoners i comentaris sobre dades relacionades amb la reinserció dels presos.

Tutor: Anna Pla

Cunill Sayol, Marc. Existeix una relació directa entre la ideologia política i el nivell de renda d’una persona?

Aquest treball parteix de la hipòtesi que existeix una relació directa entre la ideologia política i la renda econòmica d’una persona. Per comprovar si aquesta hipòtesi és certa s’analitzen totes les ideologies polítiques existents i es relacionen amb els partits polítics espanyols actuals, i després se segmenta la societat espanyola segons el seu nivell de renda. Un cop estudiats els dos factors, s’analitzen els programes econòmics de cada partit polític per tal de poder-los relacionar amb el sector de població que en surt més beneficiat i així poder extreure unes conclusions. Es fa un estudi comparatiu del resultat de les últimes cinc eleccions espanyoles amb l’anàlisi dels programes i de l’etapa econòmica que estava passant el país en el moment de les eleccions. El treball també ha comportat la realització d’una enquesta.

Tutor: Anna Pla

Espona Canal, Berta. Tots, diferentment iguals. El tractament i la percepció de la diversitat funcional a Osona i a Guelmim: anàlisi comparativa

Partint d’una perspectiva sociològica, el treball presenta una anàlisi comparada del tractament que reben les persones amb diversitat funcional en un centre de la població de Guelmim (al sud del Marroc) i a l’escola d’educació especial l’Estel de Vic. Es pretén veure si el lloc geogràfic en el qual està situat un centre d’educació especial influeix en la seva dinàmica de funcionament i en el disseny de la seva estructura. Per altra banda, també es planteja la qüestió de si el fet de tenir familiars amb diversitat funcional canvia la mirada d’un subjecte en front d’aquesta circumstància. El gruix del treball es fonamenta en les metodologies qualitatives, entre les quals destaquen principalment el treball de camp dut a terme al centre DEFI de Guelmim, amb el suport de l’ONG Nou Sol, i la recerca i entrevistes realitzades a l’escola Estel, integrada en l’Associació Sant Tomàs d’Osona.

Tutor: Albert Espona

Farré Casacuberta, Miquel dels Sants. Funcionament i inversió de les criptomonedes

Els objectius principals d’aquest treball són aprendre el funcionament intern de les criptomonedes (blockchain, proof of work, etc.) i el seu ús en el món actual, i obtenir coneixements per poder mirar la rendibilitat de les inversions en diferents criptomonedes i aprendre com invertir-hi, a curt i llarg termini, amb una seguretat mínima per evitar la pèrdua del capital. Per aconseguir això s’utilitzen diferents indicadors econòmics, gràfics, indicadors dins els gràfics, fonts fiables d’informació sobre l’evolució i les novetats, etc. Com a treball de camp es presenta la creació d’una criptomoneda i una simulació d’inversió amb criptomonedes a curt i llarg termini.

Tutor: Oriol Marsó

Gibert Moreno, Pau. Un jove del Poblenou

Aquest treball de recerca ha consistit en l’elaboració de la biografia d’un familiar de l’autor a través de fonts documentals i orals pertanyents al context històric de la dictadura franquista. L’objectiu és comprovar si el biografiat, tenint en compte la seva situació en aquell moment, compleix amb les idees que tenim sobre les condicions de vida de la postguerra a Barcelona: la influència de la religió, la marginació social a causa de la ideologia familiar, i d’altres. La metodologia utilitzada per elaborar el treball ha consistit en la catalogació de les fonts documentals aportades pel protagonista en l’entrevista que se li ha fet, que ens ajuden a reconstruir la seva vida i a entendre com una conjuntura determinada influeix en la manera de ser d’una persona. Les fonts documentals han estat llibretes, llibres i cartes que s’han catalogat i transcrit. L’entrevista realitzada amb un qüestionari obert i transcrita posteriorment ha estat complementada per una altra de realitzada per al projecte de recerca de quart d’ESO, i que ara s’ha recuperat.

Tutor: Maite Godayol

Griera Serra, Júlia. La publicitat i les tendències de la moda en la societat actual

El treball para atenció principalment en la publicitat i l’efecte que causa en la societat, tant a través de les xarxes socials com de qualsevol altre mitjà de comunicació. Per altra banda, fa referència a la moda i a com aquest sector fa servir les xarxes socials per tal de donar-se a conèixer i arribar als diferents públics. Per poder comprovar la hipòtesi inicial s’han portat a terme unes enquestes a certs usuaris i se n’han extret conclusions.

Tutora: Isabel Jordà

Guasch Montesinos, Gerard.La competència empresarial. La creació de càrtels i els abusos de posició dominant

El treball consta d’una primera part teòrica on s’expliquen els termes de competència empresarial i s’exposa una classificació dels mercats segons la competència i les seves característiques. Posteriorment, en un últim bloc més pràctic, s’han analitzat situacions reals de creació de càrtels i d’abusos de posició dominant. Finalment s’exposa com han actuat els organismes reguladors per tal d’eliminar aquestes situacions il·legals. L’objectiu és conèixer els diferents tipus de mercats que hi ha segons la competència empresarial i quines pràctiques es donen que siguin contràries a la lliure competència.

Tutor: Mireia Carbonell

Jufré Vilamala, Maria. Estratègia cap a l’èxit de Coca-cola. Anàlisi i creació d’un anunci publicitari

Amb l’objectiu d’ampliar els coneixements i descobrir quina ha estat la clau de l’èxit de la companyia Coca-Cola per captivar el seu públic, s’ha realitzat una anàlisi de diversos anuncis a partir dels quals s’han pogut extreure un seguit de conclusions. Paral·lelament, per acompanyar aquest estudi i poder apreciar el pas del temps en la publicitat audiovisual de la marca, s’ha elaborat un vídeo recopilatori. Finalment, i amb la finalitat de posar en pràctica els coneixements adquirits, s’ha creat un anunci de caràcter audiovisual d’acord amb els criteris de la companyia promocionant el refresc.

Tutora: Isabel Jordà

López Morales, Pau. L’actualitat en 280 caràcters. Anàlisi de la fiabilitat de Twitter com a mitjà de comunicació

El treball, que parteix d’una identificació de les característiques i de la breu història de Twitter, pretén determinar, mitjançant una anàlisi comparativa entre aquesta xarxa social i la premsa digital, la seva fiabilitat com a mitjà de comunicació i la seva eficàcia a l’hora de condicionar o identificar els estats d’opinió.

Tutor: Albert Espona

Nogué Guerrero, Gerard. Europa en crisi. Una aproximació al fenomen de l’euroescepticisme a través de la política comparada

La Unió Europea està essent posada en qüestió amb una intensitat sense precedents. Aquest projecte polític, iniciat un cop acabada la Segona Guerra Mundial, ha de fer front en l’actualitat a l’atac constant dels anomenats partits euroescèptics, que estan vivint un creixement electoral espectacular fins al punt d’haver assolit el govern de més d’un estat, algun tan important com Itàlia. El treball, que parteix del previ reconeixement dels elements històrics i conceptuals en què podria fundar-se una certa identitat comuna per al conjunt del continent, es pregunta si el fenomen de l’euroescepticisme és conseqüència d’unes causes equiparables en els diversos països o si, per contra, es deu a les contingències internes de cada lloc. Per respondre a aquesta pregunta s’ha utilitzat el mètode de la política comparada a partir de la selecció de set països, dels quals s’ha analitzat el context socioeconòmic i la resposta que els partits euroescèptics han donat als problemes que cada un d’ells ha travessat en els darrers anys.

Tutor: Albert Espona

Noguera Parcet, Joan. ‘Just do it’

El treball presenta la realització d’un pla d’empresa per a un projecte de producció i distribució de menús directament a les empreses. El document permetrà decidir sobre la viabilitat del projecte i veure si aquest és prou sòlid per crear el negoci, o bé si és necessari que se’n recondueixi algun aspecte, comercial, productiu, d’organització o financer. També permetrà analitzar la futura situació de l’empresa davant del mercat real i els seus competidors, així com determinar el model de direcció i organització adequades per assolir els objectius fixats. Com a objectiu empresarial, es proposa elaborar un disseny realista del pla productiu per quantificar la producció i les hores de mà d’obra necessàries. Els objectius socials estan encaminats a les persones amb la finalitat de donar-los feina, i, consegüentment, intentar augmentar la plantilla proporcionalment a la produc-ció.

Tutor: Anna Pla

Panadès Mas, Pau. Vendre a la ment del consumidor

En aquest treball s’intenta definir què és el neuromàrqueting i quina funció té. S’ha estudiat com aquest s’ocupa d’entendre com funciona el cervell mitjançant diferents tècniques científiques. També s’ha volgut conèixer si el seu únic objectiu és comprendre els consumidors per donar-los una millor satisfacció a l’hora de consumir un producte o servei, o si té per objectiu obtenir informació per tal de manipular el comportament dels individus. Amb l’objectiu de saber si el neuromàrqueting és aplicable a la vida quotidiana, i a partir d’un experiment, s’ha pogut comprovar la hipòtesi que les emocions i les necessitats inconscients són més determinants en la decisió de compra que les decisions racionals i conscients.

Tutor: Anna Pla

Pujol Elguedj, Oihane. Anàlisi de l’eficàcia d’una campanya de sen-sibilització: el cas del ‘bullying’

La publicitat és una eina d’informació i comunicació que des dels seus orígens ha anat evolucionant i ampliant els objectius. Aquest treball consisteix en la creació d’una campanya de sensibilització, centrada en la creació d’un anunci televisiu, i l’anàlisi de la seva eficàcia a l’hora de conscienciar el públic sobre un problema social, concretament l’assetjament escolar. Per fer possible aquesta anàlisi es porta a terme la comparació entre dues enquestes. Una d’elles va dirigida a les persones que no han vist l’anunci, per constatar quin és el grau de sensibilització de la població, mentre que l’altra és resposta per les persones que sí que l’han vist, per tal de comprovar quin impacte ha tingut sobre elles.

Tutor: Albert Espona

Ramos Bover, Joan Nil. Estem protegits del món virtual? Què estem fent malament?

L’objectiu d’aquest treball de recerca és explicar els perills d’Internet i tot el que podem fer per evitar-los. Cada cop són més les eines de les quals disposem per tal de protegir-nos i no som realment conscients de la utilitat que poden arribar a tenir. Per poder conèixer i validar tota la informació, s’ha hagut d’accedir a les clavegueres d’Internet. En aquest treball trobarem també una radiografia de tot aquest món perillós i il·legal.

Tutor: Oriol Marsó

Sabala Jarque, Mateu. L’adaptació d’‘El 9 Nou’ a l’era digital

Aquesta recerca, tal com diu el títol, vol conèixer com s’ha adaptat El 9 Nou d’Osona a l’era digital. Primer es va fixar un objectiu que era analitzar si aquesta adaptació havia estat positiva. Per això l’autor va passar aproximadament un mes observant com funcionava l’empresa, durant el qual va poder entrevistar dos periodistes, Vicenç Bigas i Jordi Sunyer. El treball es reforça amb una enquesta per veure l’opinió de la població. Al final s’extreuen diverses conclusions sobre l’ús de les xarxes socials i la premsa digital, i l’evolució del diari, la televisió i la ràdio d’El 9 Nou.

Tutor: Maite Godayol

Serra Estevadeordal, Pol. Canvis constants. Els efectes de la globalització

Actualment estem vivint una època de canvis constants, tant a gran escala com en el dia a dia. Aquest treball de recerca té per objectiu conèixer si la globalització és la causa principal d’aquest món canviant, i si és realment una realitat comparable al que va ser en els seus temps la Revolució Industrial. Mitjançant consultes bibliogràfiques i la consulta en diferents mitjans de comunicació s’ha aconseguit la informació necessària per definir el terme «globalització» i assolir els objectius del treball. A més a més, s’ha obtingut la informació d’un especialista, que ha mostrat la globalització des del punt de vista de diferents institucions que vetllen per al desenvolupament del planeta. La part pràctica es basa en una anàlisi comparada de casos reals i actuals relacionats amb diferents tipus de globalització.

Tutor: Anna Jiménez

Subiranas Casellas, Júlia. L’era de la robotització

En aquest treball es relaciona l’era de la robotització amb el món empresarial. El principal objectiu és veure la importància de l’element humà dins de l’empresa i com la robotització progressiva està afectant determinats llocs de treball. També es fa referència a la intel·ligència artificial tal com la coneixem avui dia. L’última part tracta sobre l’ètica en relació amb la ciència. La metodologia utilitzada ha estat diversa: anàlisi d’articles periodístics, lectura d’estudis i fragments de textos i realització de dues entrevistes a dos especialistes que treballen dins l’àmbit de l’empresa i una enquesta per tal de copsar el grau de coneixement d’aquesta realitat entre la població.

Tutor: Anna Pla

Tuneu Vilella, Joan. Les solucions aplicades al sector bancari per afrontar la recessió econòmica. Quin efecte van tenir sobre la població osonenca?

El principal objectiu d’aquest treball de recerca és conèixer com va afectar a la població osonenca la reestructuració bancària. La recessió econòmica iniciada el 2008 va portar quasi a la fallida la major part del sector bancari català i espanyol. Les institucions europees, conjuntament amb els governs de cada país, van proposar diverses solucions per evitar la fallida del sistema financer espanyol. Aquestes solucions van tenir conseqüències per als clients dels bancs. A la primera part del treball s’exposen les causes de la caiguda del sistema financer espanyol i les solucions que es van portar a terme, a partir de la lectura de diversos llibres i articles que s’han escrit sobre el tema. La part pràctica es basa en una enquesta dirigida a la població osonenca major de 25 anys per tal de poder conèixer com van viure aquest procés de reestructuració bancària en la pròpia pell. A més, per complementar aquests resultats s’ha realitzat una entrevista a un exempleat de caixa i de banca per conèixer com va viure aquest procés de primera mà. Finalment, l’Associació d’Usuaris de Bancs, Caixes i Assegurances de Catalunya ha contestat diverses preguntes. 

Tutor: Mireia Carbonell

Valls Font, Àlex. La influència de les TIC en la societat contemporània

És possible que hi hagi algú que no sàpiga què són les TIC només llegint les sigles, però probablement utilitza cada dia aquestes noves tecnologies. Aquest treball té com a objectiu principal detectar la influència, l’ús i el grau de coneixement de les TIC en els àmbits educatiu, laboral i quotidià, i ha estat realitzat a partir de dues enquestes, dirigides respectivament a la població jove i a la població adulta.

Tutor: Albert Espona

Vega Duran, Albert. L’impacte de l’economia col·laborativa a Osona

En aquest treball hi ha dos objectius principals: el primer és conèixer què és l’economia col·laborativa, les causes del seu auge i la seva evolució fins a l’actualitat. El segon és saber la importància i l’ús que té a Osona. La primera part del treball s’ha portat a terme a través de la lectura d’algun llibre i d’articles i webs relacionades, i la part pràctica s’ha basat en la realització d’una enquesta.

Tutora: Mireia Carbonell

Vidal Alcubierre, Laia. Un futur incert. Anàlisi sociològica del procés de retirada dels esportistes d’elit

Es tracta d’un treball de sociologia que analitza les problemàtiques amb què es troben els esportistes d’alt nivell en el procés de la retirada, i sobretot en l’etapa posterior a aquest moment. La investigació, que parteix de conclusions d’alguns estudis ja publicats, combina la metodologia qualitativa (amb entrevistes a exesportistes i a un psicòleg) i la quantitativa (amb enquestes a la població en general i a esportistes en actiu). L’anàlisi dels diversos resultats ha permès contrastar les expectatives dels esportistes encara en actiu amb l’experiència dels ja retirats i comparar la percepció de la població aliena a l’esport amb la realitat.

Tutora: Albert Espona

Viñas Arumí, Cèlia. Comprem el que veiem?

La publicitat exterior a les ciutats conviu i gairebé està essent substituïda per sistemes publicitaris més moderns, com per exemple la televisió, Internet, etc. Això pot posar en perill l’existència d’aquest suport a mitjà termini. Concretament, per poder entendre l’eficiència real que aquesta publicitat té a la ciutat de Vic es planteja un estudi partint de dos enfocaments diferents: per una banda es fa un estudi de camp per analitzar amb detall els quatre suports publicitaris principals existents a la ciutat (on estan situats, quins productes s’hi anuncien i a quin sector pertanyen) i, per altra banda, es porta a terme una enquesta a persones residents o visitants freqüents que permeti entendre l’eficàcia d’aquesta publicitat en funció de la ubicació i del producte que s’hi anuncia.

Tutora: Maite Godayol

Viñas Jiménez, Pol. Anàlisi macroeconòmica dels països petits. Un model a seguir?

Any rere any, països relativament petits lideren la gran majoria dels rànquings de benestar, riquesa, innovació o felicitat per sobre de les grans potències mundials. És un fet que països com Noruega, Finlàndia, Suïssa o Singapur són un exemple a seguir en moltes matèries, malgrat la seva baixa població. Però quin és l’origen d’aquest desenvolupament econòmic? Existeixen polítiques comunes que hagin portat a certs petits estats a l’èxit? En aquest treball s’han estudiat les característiques dels països petits i les conseqüències que tenen sobre ells les relacions internacionals de caràcter econòmic, polític i militar. A més, s’ha intentat donar resposta a aquestes preguntes mitjançant la comparació de la política econòmica d’una selecció de països, així com amb l’anàlisi de les seves dades macroeconòmiques.

Tutora: Mireia Carbonell

<<<