Enginyeria i Arquitectura

Recull de Treballs de Recerca realitzats pels estudiants de Batxillerat de la promoció 2018-2020 al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic en l’àmbit de l’Enginyeria i l’Arquitectura.

Aguirre Pérez, Eduard. Rehabilitació d’un edifici residencial.

L’obectiu de la recerca és estudiar tots els elements necessaris per fer un projecte de rehabilitació d’un edifici residencial. El treball s’ha dividit en dos grans blocs. El primer conté una recerca teòrica, on s’han estudiat els tipus de patologies que pot patir un edifici (físiques, mecàniques o químiques), les seves causes i conseqüències i la manera d’identificar-les. En aquest mateix bloc també s’han analitzat les diverses modalitats d’intervenció per poder evitar més danys i resoldre un problema sense que aquest generi nous riscos. El segon bloc del treball consta del projecte pràctic de rehabilitació de l’edifici escollit. Mitjançant l’elaboració de plànols tècnics, s’ha fet una anàlisi del seu estat actual, se n’han determinat les diferents patologies i finalment s’han fet les propostes d’intervenció.

Tutora: Sílvia Junoy

Ferran Plans, Joan. Disseny d’un habitatge d’espai limitat, adaptat per a una persona usuària de cadira de rodes.

En aquest treball de recerca s’ha dut a terme el disseny de la reforma d’un pis per satisfer les necessitats d’una persona amb mobilitat reduïda, suprimint les barreres arquitectòniques. Per tal d’obtenir més informació sobre la matèria, s’ha realitzat una entrevista a Isidre Esteve, un expilot de motos que va haver de fer reformes al seu habitatge després de patir una lesió medul·lar. Posteriorment, s’ha seguit el procés de disseny arquitectònic amb les seves respectives fases; és a dir: a partir d’un problema inicial i utilitzant la normativa vigent i diverses tècniques d’aprofitament de l’espai; s’ha realitzat una proposta, i, finalment, un render del pis totalment adaptat i amb la distribució òptima. Per poder arribar a fer el render s’han hagut d’utilitzar programes informàtics com l’AutoCad, l’SketchUp i el Blender.

Tutora: Sílvia Junoy

Font Cabanes, Enric. De residu a recurs.

En aquest treball s’ha fet un estudi dels residus ramaders i s’ha construït un biodigestor per poder comprovar si és viable la seva aplicació en una explotació ramadera. El principal objectiu ha estat donar un nou ús als residus amb l’obtenció d’un sistema per produir energia a cost zero, a partir del biogàs que s’aconsegueix gràcies a la descomposició de la matèria orgànica. El treball ha comportat el disseny i construcció d’un biodigestor, que ha servit per realitzar diversos experiments: primer per provar si realment s’obtenia el biogàs, i després per modificar certs paràmetres (temperatura, composició, quantitat…) per observar si influïen o no en la seva formació. Un cop generat el biogàs s’ha procedit a utilitzar-lo com a principal font d’energia per escalfar l’aigua per poder preparar la barreja de llet en pols per als vedells més petits, i s’ha comprovat que el biogàs generat tenia el poder calorífic suficient per realitzar la tasca de manera correcta. Com a conclusió, s’ha demostrat que els biodigestors són un sistema eficaç per obtenir biogàs, que és una font d’energia renovable i que permet als ramaders donar un segon ús a les dejeccions ramaderes.

Tutor: Carles Saborit

Puig Prujà, Jordi. Creació d’un braç biònic robotitzat.

A vegades no valorem activitats o gestos quotidians tan simples com agafar un got. Gràcies a les tecnologies actuals s’ha aconseguit una bona solució per a aquelles persones que tenen dificultats per fer qualsevol activitat per la manca d’una extremitat, i així s’ha pogut millorar la seva qualitat de vida. Aquest treball té com a objectiu la fabricació d’una pròtesi de braç biònica personalitzada per a una usuària. Amb les solucions actuals, s’ha dissenyat un model personalitzat amb una impressora 3D. Aquest braç biònic porta incorporats components d’alta tecnologia, com per exemple els motors lineals més petits del mercat, un sensor muscular i una placa de programació Arduino. La pròtesi s’ha muntat i programat de manera que la usuària pogués controlar l’acció d’obrir i tancar la mà a partir de la força del seu bíceps. Com a resultat, s’ha pogut obtenir una alta comoditat de la pròtesi, gràcies al seu baix pes, i s’ha assolit que aquesta pugui agafar objectes de fins a 8,6 cm de diàmetre i aixecar pesos de fins a 246 grams de massa.

Tutor: Carles Saborit

Puntí Borrell, Roger. Vent, electricitat i estalvi al comptat!

El treball té com a objectiu principal la recerca d’informació i la construcció d’un aerogenerador d’eix vertical, i consta de quatre parts diferenciades. Primer hi ha la justificació de per què es va triar aquest tema, les preguntes sorgides al principi del treball i la metodologia seguida, i s’esmenta el principal objectiu, que és la utilització d’una energia renovable en un espai concret, en aquest cas una granja, per tal de reduir-ne el cost del consum elèctric. La part següent és el cos teòric, on apareixen els coneixements bàsics del vent, de l’energia, específicament de l’eòlica, i de les aeroturbines, el principal focus del treball. En la part pràctica, primer es troba el procediment utilitzat per a la construcció de l’aerogenerador, on s’expliquen detalladament els passos seguits, i després hi ha la part més experimental, on es realitzen diverses proves amb l’aerogenerador per estudiar el seu funcionament i extreure’n diversos resultats. Finalment, hi ha l’apartat de les conclusions, tant dels resultats obtinguts com de les hipòtesis i objectius inicials.

Tutor: Carles Saborit

Riera Castells, Bruna. Disseny i predimensions d’una estructura resistent als sismes.

En aquest treball de recerca s’ha dut a terme una investigació sobre l’arquitectura sismoresistent, que té en compte els criteris que ha de complir un edifici per ser resistent als terratrèmols, tant pel que fa a la seva forma com als càlculs necessaris per assegurar-se que l’edifici es mantingui d’empeus. Inicialment, s’ha fet una recerca per conèixer què són els terratrèmols i els danys que causen al terreny i als edificis, estudiar quines mesures estructurals s’han de prendre davant del perill sísmic i com s’ha de dissenyar un projecte d’estructura sismoresistent per a un edifici d’habitatges ubicat en una zona sísmicament activa. Després, s’ha pres com a referència la ciutat de La Pieve, a Itàlia, on s’han pogut fer un seguit d’entrevistes a diferents tècnics experts en el tema, s’han visitat alguns edificis afectats pels sismes i s’han estudiat les actuacions que s’han dut a terme. Finalment, s’ha realitzat un projecte arquitectònic tenint en compte els diferents factors estudiats: les normatives sismoresistents estatals per al disseny de la forma, el terreny i les seves condicions, els materials més aptes, el predimensionat de l’estructura i els seus acabats.

Tutora: Sílvia Junoy

Saborit Codinachs, Laia. Nous espais per a nous temps. Proposta de reorganització urbanística del Club Tennis Vic.

El Club Tennis Vic és un club amb setanta anys d’història lligat,des de la seva fundació, a la ciutat de Vic i a la realitat social que s’hi vivia. Ubicat actualment als terrenys de l’avinguda Olímpia de Gurb, és una de les entitats esportives de referència de la comarca. En el treball s’han estudiat les diverses instal·lacions del club per tal de conèixer la seva funció i accessibilitat, juntament amb el seu urbanisme i el del seu entorn,
ja que aquest condiciona la situació actual d’aquestes instal·lacions. Finalment, per tal de saber l’opinió dels socis, s’han realitzat unes enquestes sobre les instal·lacions i els seus accessos i s’ha donat l’oportunitat de deixar constància de qualsevol requeriment que es cregués oportú. Així doncs, com a resultat del treball i a partir de les respostes de les enquestes i de l’estudi, s’ha realitzat un projecte urbanístic per tal de reorganitzar el club, optimitzar al màxim les instal·lacions i poder millorar l’accessibilitat als diferents espais.

Tutora: Sílvia Junoy

Serra Pou, Gerard. Temboret, construcció d’un Model Balloon.

A casa de l’autor sempre hi ha hagut molta afició als globus aerostàtics. En el treball s’ha volgut fer una investigació que permetés aprofundir en aquesta afició. Per això s’ha dividit en dos grans blocs. En el primer bloc es pot trobar tot allò que per a les persones no aficionades passa desapercebut però que té una gran importància en aquest món. S’analitzaran tot tipus de globus, tant pel que fa als materials com a les formes i als seus usos; també, es donaran a conèixer els sistemes que incorporen aquestes aeronaus i la seva funcionalitat dins el conjunt, analitzant al mateix temps tots els factors que limiten un vol, tant climatològics com físics. El segon bloc consistirà en la construcció d’un «Model Balloon», l’aeromodelisme dels globus aerostàtics. En aquesta part es farà una visita a la segona fàbrica més gran del món pel que fa a la construcció de globus (Ultramagic Balloons, d’Igualada), on es podran veure de primera mà tots els passos en la construcció d’aquests artefactes per després planificar la construcció del propi Model Balloon. A partir d’aquí es farà una recerca dels materials necessaris i de la seva tècnica d’utilització, per passar finalment a la construcció en si del globus (la cistella, la vela i el sistema de gas, que inclourà el cremador i el sistema de ràdio control).

Tutor: Carles Saborit

Vilaregut Costa, Marc. El futur de l’habitatge.

El treball presenta un estudi complet de la domòtica, i posteriorment, el disseny, construcció i simulació d’una maqueta d’una casa intel·ligent, que constitueix la part pràctica. Aquesta maqueta mostra el funcionament dels components electrònics que hi hauria en una casa real, com per exemple la placa base que controlaria tota la instal·lació. A més, s’ha construït un sistema de generació d’energia,
consistent en un molí d’aigua, per tal de proporcionar l’energia necessària per encendre els llums LED de l’habitatge. Previament al muntatge, s’ha dibuixat la maqueta amb Autocad i s’han tallat les fustes amb làser, i posteriorment, s’ha passat a la seva programació, utilitzant el llenguatge propi d’Arduino. La maqueta disposa de sensors per al control de llums i persianes, el control d’accés, la il·luminació nocturna o el control de temperatura. També s’ha utilitzat una app (Blynk) per poder controlar tot el sistema a través del mòbil. La conclusió extreta del treball és que la domòtica es pot implementar a les llars actuals, però que la complicació principal es troba en la programació de tot el sistema.

Tutor: Carles Saborit

Vivet Subirachs, Pol. Bioconstrucció versus construcció convencional.

Els temes centrals d’aquest treball de recerca són la bioconstrucció i la sostenibilitat com a criteris per a la construcció de nous edificis. El treball intenta demostrar la importància, per a la salut de les persones, de dissenyar habitatges d’acord amb aquests criteris i tenir en compte el lloc on s’ubiquen. Inicialment, s’analitzen els citats criteris, així com els diferents elements de la construcció que cal tenir en compte, la ubicació i també els materials, atenent les característiques de cada edifici, ja que tot això contribuirà a l’estalvi energètic. En aquest mateix apartat s’ha tingut present la geobiologia, i la seva importància per a la salut de les persones. Després d’aquesta anàlisi, s´ha elaborat una proposta d’habitatge i s’ha fet una comparació mitjançant un certificat energètic d’una casa construïda de forma convencional i una altra, construïda seguint els criteris de bioarquitectura i/o bioconstrucció.

Tutora: Sílvia Junoy

<<<